Untitled design 90

Vital klub

VITAL KLUB o.z. vznikol z iniciatívy klientov Vitalcentra za účelom podpory záujmových aktivít pre všestranný rozvoj osobnosti, s cieľom napomáhať človeku nájsť, vytvárať a žiť vlastný plnohodnotný život.

Názov združenia: VITAL KLUB o. z.
zaregistrované dňa 1.12.2010 na MV SR pod č.VVS /1-900 / 90-366 69 , 

Aj pre rok 2018 je naše občianske združenie úradne schváleným poberateľom daňových príspevkov. V prípade, ak chcete  VITAL KLUBU prejaviť svoju priazeň vo forme 2% z Vašej dane za rok 2014, naše nacionále nasledovné: IČO 42182450, Číslo účtu: 2853433659/0200, Gaštanová 1, 90028 Ivanka pri Dunaji. 

Ciele združenia:

 • všestranný rozvoj osobnosti – fyzický, psychický, sociálny a duchovný
 • napomáhať človeku nájsť, vytvárať a žiť vlastný plnohodnotný život
 • vyvíjať aktivity vedúce k sebapoznávaniu,  sebaprijatiu a sebareflexii člověka
 • vnášať duchovné hodnoty do života človeka a celej společnosti
 • vedome rozvíjať tvorivý duchovný potenciál
 • zdravotnícka osveta
 • poradensko-konzultačná činnosť v oblasti zdravého životného štýlu / potraviny, pohyb, psychohygiena
 • preventívna starostlivosť s cieľom znížiť výskyt civilizačných ochorení
 • práca s mládežou v oblasti prevencie drogových a iných závislostí
 • využívať alternatívne spôsoby liečby a návrat človeka k prírodným zdrojom
 • chrániť životné prostredie ako komplexný systém pôsobiaci na zdravie a kvalitu života člověka
 • presadzovať osobnú zodpovednosť za svoje zdravie
 • hľadať formy, metódy a prostriedky, ktorými by sa vzbudil záujem o vlastné zdravie v širšej verejnosti
 • realizovať programy celkovej regenerácie organizmu
 • vytvárať podmienky pre dôstojný a zmyslupný život seniorov
 • podporovať celoživotné neformálne vzdelávanie prostredníctvom prednášok, seminárov, kurzov, workshopov
 • prostredníctvom tvorivých dielní rozvíjať kreativitu a osobnostný rozvoj jednotlivca
 • zrealizovať projekt komunitného domu t.j. vytvoriť prirodzené domáce prostredie pre členov združenia a ponúknuť ho aj verejnosti pre aktívnu činnosť na vytváranie zdravého spôsobu života
 • za tým účelom adaptovať prenajatý dom so záhradou
 • potreba záhrady na obnovenie spojenia človeka s prírodou pre načerpanie nových životných síl
 • pestovanie liečivých rastlín
 • prostredníctvom zážitkov spojenia človeka s prírodou šíriť citlivý prístup k zemi ako zdroja obživy
 • poskytovať sociálnu pomoc a všestranne prospešné služby podľa platnej legislatívy
 • základné kurzy pre opatrovanie seniorov - sprostredkovanie - opatrovateľská činnosť
 • poznávacie, regeneračné a relaxačné pobyty
 • sprostredkovanie kultúrnych, športových a charitatívnych akcií
Doposiaľ realizované aktivity:
 • tradičný prvomájový výstup na Sitno
 • kultúrno-poznávací pobyt Český Krumlov
 • rekreačný víkend Sklené Teplice
 • organizovanie seminárov, prednášok, workshopov v oblasti zdravého životného štýlu
 • príprava umeleckých vernisáží, výstav, recepcií
Podujatia organizované VITAL KLUBOM sú otvorené nielen pre členov, ale pre všetkých, ktorí sa stotožňujú s našimi cieľmi.

VITALCENTRUM

Cintorínska 9

811 08 Bratislava

Vitalcentrum na

Tel.: +421 903 421 525 

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  

Kde parkovať